Terminy składania wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”

Zbliża się termin zawieszenia wydawania przez gminy zaświadczeń o dochodach uzyskiwanych z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Urząd Miasta w Kole przypomina, że przerwa ta ma charakter cykliczny i ma związek z coroczną publikacją przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Do tego czasu (maksymalnie do 23 września 2021 r.) nie będą wydawane zaświadczenia dochodowe, które są niezbędne do otrzymania większego  dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa (związana z powyższym programem) ustalana jest na podstawie odpowiednich przepisów Prawa ochrony środowiska.

Ustala się ją, bazując na wysokości dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w przedostatnim roku kalendarzowym, który poprzedza rok, w którym wnioskodawca złożył żądanie wydania zaświadczenia (przy wnioskowaniu w terminie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku) oraz w ostatnim roku kalendarzowym, który poprzedza rok, w którym złożono żądanie o wydanie zaświadczenia – jeśli wniosek złożono w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia określonego roku.

Jak ustala się dochód dla gospodarstwa rolnego?

Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o przeciętnym dochodzie osiąganym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na podstawie następującego przelicznika: z jednego hektara przeliczeniowego uzyskiwany miesięczny dochód przeciętny to 1/12 dochodu ogłaszanego co roku przez Prezesa GUS, na podstawie stosownego artykułu ustawy o podatku rolnym.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze m.in. na stronie internetowej programu – https://czystepowietrze.gov.pl/.